28 Ақпан 2017
957
0

                                                ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 2017 жылдың 28 ақпанында сағат 1400 –де 225 ауд., ГУK 6  тұрақты түрде жүргізілетін «XXI ғасырдың жаһандық қатерлері» атты пәнаралық Алтыншы семинар өтеді.

 

Қазіргі таңдағы заманауи жаһандық қатарлер мен мәселелер бір-бірімен байланысты және олардың шешімі өркениеттің келешегіне әсер етеді.

Жаһандық қатарлер заманауи адамзаттың әр түрлі салаларының біркелкі дамымауының нәтижесінде, оның табиғатпен және қоршаған ортамен бйланысы, сонымен қатар  қоғамдық-экономикалық, қоғамдық-табиғи, саяси-идеологиялық және басқа адамдармен қарым-қатынасы нәтижесінде пайда болады. Бұл мәселелер барлық адамзатқа және Қазақстан Республикасына да қатысты.

Аталмыш тұрақты семинар әр түрлі мамандарды, ғалымдар мен қоғамдық қызметкерлерді біріктіріп, адамзаттың  жаһандық қатарлерін талқылауға, тұрақты даму саласының БҰҰ-ның мақсаттарыа сәйкес шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Алтыншы семинардың тақырыбы: Каспий итбалықтары жоғалудың алдында.

Каспий итбалығы – трансшекаралық түр, және 2006 жылдан бері Қазақстанда ресми түрде Каспий итбалығы кәсіпшілік нысан ретінде қарастырылмайтын болғанына қарамастан, Каспий итбалығы санының азайуы және болашақта оның түрінің жоғалып кетуіне ықпал ететін қолайсыз бірқатар жағдайлар бар (Сокольский және т.б., 2008). Бұл жағдайлардың арасында атап көрсетуге болатыны: климаттың жылынуы салдарынан мұз қабаты жабының қысқаруы, аурулардың өршуі, көбейуіне ықтимал негіз ретіндегі азық ресурстардың азайуы, бүлдіру, ластау, жасырын және кәсіпшілік балық аулау, жаңа құралдармен устау және мекендейтін жерлерді қоса алғанда оларды мазалау қалыпты болып тұр. Осы жағдайлардың барлығы итбалықтың өмірінің әртүрлі кезеңіне  әсер етеді. Шоғырлану кезеңінде, итбалықтардың әлсіздіктері арта түседі.

Каспий теңізінің Қазақстандық аумағында қазіргі уақытта каспии итбалықтарның түлеу кезеңінде және көшіп қонулары мен көбею кезеңінде мекендейтін үш жатын аралы бар екендігі белгілі. Олар Орта Каспидің Қазах шығанағындағы Зюйд-Вестово солтүстік бөлігі, Дурнев аралының солтүстік-шығыс бөлігі және солтүстік бөліктегі Кендирлі аралы.

Қазақстандағы басты мақсат - алдағы жылда итбалықтардың санын және жатын орындарындағы қатерді жағдайларын заңды түрде зерттеу болуда.

XX ғасырда заңсыз кәсіптік аулаудың кесірінен өсу саны 90% кемігендіктен Каспий итбалықтары Қызыл кітаптың Халықаралық табиғатты және табиғи қорларды қорғау одағында «Жақын арада жойылып кетуі мүмкін» бөлігіндегі (Endangered) (Goodman, Dmitrieva, 2016) мәртебеге ие екенін ескере келе зерттеу әдістері әсіресе тірі кезінде жүргізілуі керек. Тағы бір айта кетерлік жайт зерттеу жұмыстары жануарлардың алаңдауын туғызбайтындай болу керек.

Семинарға ҚазҰУ-дың ғалымдары, әр түрлі ғылыми-зерттеу  институттарының  (зоология, генетика, ботаника, экология мәселелері және т.б.), ЮНЕСКО сарапшылары, сонымен қатар экология және қоршаған ортаны қорғау, тұрақты дамудың мәселелері қызықтыратын адамдар қатысады.

Іс-шараның ұйымдастырушылары: ҚазҰУ-дің география және табиғатты пайдалану факультетінің тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасы.

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

28 февраля 2017 года в 1400 ч. в Казахском национальном университете  имени аль-Фараби (КазНУ) состоится Шестой междисциплинарный семинар на постоянной основе “Глобальные вызовы XXI века", который пройдет в 225 ауд., ГУК 6.

 

В настоящее время под глобальными вызовами и проблемами современности следует понимать совокупность проблем, от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации.

Глобальные вызовы возникают в результате неравномерного развития разных областей жизни современного человечества, его взаимодействия с природной и окружающей средой, а также противоречиями порождаемыми в социально-экономических, социо-природных, политико-идеологических, и других отношениях людей. Эти проблемы затрагивают жизнь человечества в целом и Республику Казахстан в частности.

Данный постоянный семинар призван объединить разноплановых специалистов, ученых и общественных деятелей, которые смогут обсудить глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, и предложить пути их решения, следуя целям ООН в области устойчивого развития.

Тема шестого семинара: Каспийский тюлень под угрозой исчезновения.

Каспийский тюлень – вид трансграничный и, несмотря на то, что с 2006 года каспийский тюлень в Казахстане официально не рассматривается как объект промысла,  существует ряд факторов, которые неблагоприятны для него и которые провоцируют дальнейшее снижение численности этого вида (Сокольский и др., 2008). Среди этих факторов можно выделить: сокращение ледового покрова как основы для размножения в результате возможного потепления климата, разрушение местообитаний, загрязнение, вспышки болезней, сокращение пищевых ресурсов, прилов в орудия рыболовства, промысел, включая нелегальный и беспокойство. Все эти факторы воздействуют на различных этапах жизни животных. В периоды образования скоплений, уязвимость тюленей возрастает. 

В казахстанской зоне Каспийского моря в  настоящее время известны три группы островов, используемые каспийскими тюленями для лежбищ в периоды линьки и миграций к местам размножения: острова Зюйд-Вестовые шалыги в северной части, острова Дурнева в северо-восточной части Каспийского моря и небольшие острова у северной части косы Кендирли, что в Казахском заливе  в Среднем Каспии.  

Оценка состояния тюленей, изучение закономерностей динамики  их численности и факторов угроз на лежбищах – цель ближайших лет исследований в Казахстане.  

 Учитывая, что каспийский тюлень в Красной книге Международного союза охраны природы  имеет статус «Находящийся под угрозой исчезновения» (Endangered) (Goodman,  Dmitrieva, 2016), из-за перперомысла с начала XX века численность популяции сократилась на 90%,  поэтому исследования должны проводиться преимущественно прижизненными методами. Кроме того, сами методы исследований желательно должны быть таковыми, которые в минимальной  степени  производят беспокойство на животных.

В семинаре участвуют ученые КазНУ, представители различных научно-исследовательских институтов (зоологии, генетики, ботаники, проблем экологии и др.), эксперты ЮНЕСКО, а также широкий круг людей, интересующихся проблемами устойчивого развития, экологии и охраны окружающей среды.

Организатор мероприятия: кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию факультета географии и природопользования КазНУ.

 

 

Press-Release

 

The sixth permanent multidisciplinary seminar “Global Challenges of the 21st century” will be held in 28 February 2017, 225 aud. (71 al-Farabi Ave., Almaty, Kazakhstan).

 

At present time, the global current challenges should be understood as a complex of serious problems that determine the further existence of mankind.

Global challenges are the result of the uneven development of different areas of the life of modern humanity, its interaction with nature and the environment, as well as contradictions in the socio-economic, socio-natural, political, and ideological parts of people activity.

These issues affect the lives of humankind in general and Kazakhstan in particular.

This permanent seminar is designed to combine the diverse specialists, scientists and public figures who will discuss global problems facing humanity and propose some ways to resolve them, following the objectives of the UN in the field of sustainable development.

Topic of the sixth workshop: The Caspian seals are endangered.

The Caspian seal is a trans-border species and despite the fact that hunting of Caspian seals was officially outlawed in Kazakhstan in 2006, there are still factors that have an adverse effect on Caspian seals and lead to further reductions in a number of species (Sokolsky et al, 2008). These factors include reduced ice cover that prevents reproduction due to potential global warming, destruction of habitats, pollution, outbreaks of infection, reduction in food resources, co-fishing, hunting, including illegal and discomfort. All these factors have an impact at various stages in the life of seals. The level to which seals are exposed to these factors increases with agglomeration.

There are three groups of islands in the Kazakhstan sector of the Caspian Sea that are currently used by Caspian seals as haul-out sites during the shedding and migration periods: Zuid-West islands in the northern section, Durnev islands in the north-eastern section of the Caspian Sea and small islands in the northern section of Kendirli Bay in Middle Caspian.

The objective of research over the next few years in Kazakhstan is to evaluate the seals' condition and to study the population dynamics and threat factors at haul-out sites.

As the Caspian seal is acknowledged as an endangered species in the Red Book of the International Environmental Protection Union (Goodman, Dmitrieva, 2016), because of overhunting in the beginning of the XX century, the number of the seal population decreased to 90%, hence study must take a predominantly continuous character. In addition to this, research methods themselves must have minimal impact on the animals. Therefore, one of the research tasks is demonstration of some approaches to research method.

The participants of the seminar consist of scientists of KazNU, representatives of some scientific research institutes (zoology, botany, genetics, ecological problems, etc.), UNESCO experts and broad audience that has interest to sustainable development, ecology and environmental protection.

The organizer of the event is the UNESCO High School on Sustainable Development, Faculty of Geography and Environmental Sciences, al-Farabi Kazakh National University.

 

 

Версия для печати

Пікір қалдыру үшін жүйеге кіріңіз.